Category Archives: ตู้ rack

จัดจำหน่าย ตู้ Wall Rack Server ราคาประหยัด 6u 9u 12u

จัดจำหน่าย ตู้ Wall Rack Server ราคาประหยัด 6u 9u 12u
ทุกขนาด 40cm 50cm 60cm
ราคาประหยัด

http://www.rackserverthai.com/rack_cat.php?rack_cat_id=12&company=naaptech&rack_cat_nameth=Wall%20Rack&rack_cat_nameeng=Wall%20Rack

สนใจติดต่อขอใบเสนอราคา

รถเช่า พอดีตอนนี้เราเปลี่ยน line id รถเช่า ใหม่ค่ะ รบกวนเปลี่ยน add line id :@CARRENT หรือ กด http://line.me/ti/p/%40carrent ขอบคุณค่ะ

093-265-1555

จะออกแบบอุปกรณ์ในตู้ rack server สำหรับจุด lan ประมาณ 60 ตัว ต้องมีอะไรในตู้บ้างครับ มีภาพประกอบ

1409032621-rackdiagra-o

รูปด้านบนคือตัวอย่างที่หามาดู

จะออกแบบตู้ rack server แบบนี้ครับ มีจุด lan ประมาณ 50-60 ตัว ข้างในตู้ควรมีอะไรบ้าง การเลือกอุปกรณ์แต่ละอย่างมาใช้ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ปล.เป็นมือใหม่เพิ่งศึกษาครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

 

ในรูปนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับ lan 60 จุด ใครเอา switch มายัดในตู้เดียวผมว่าแย่นะ ส่วนใหญ่ จะต่อจากคอร์สวิทต์ กันออกไปมากกว่า นอกเสียจากว่าห้องนั้นจะเป็นพวกห้องเรียนที่มีจำนวน com หลายๆตัว ประเด็นมันอยู่ที่ความเรียบร้อยในตู้มากกว่า ถ้าคนภายนอกที่ไม่ใช่ช่างเทคนิคมอง

http://www.rackth.com

นึกว่าท่านต้องทำงานส่งเจ้านาย
งั้นก็ลองคิดตามนี้ครับ
ในตู้ก็จะมี Server ส่วนกี่ตัว หน้าที่อะไรบ้าง ก็แล้วแต่ท่าน
ถ้ามี Server หลายตัว ก็พิจารณาเพิ่ม KVM Switch เข้าไปด้วย
จอมอนิเตอร์ อีก 1 ตัว
คีย์บอรด์ เม้าส์ ใช้ควบคุม Server อีกสักชุด
UPS ที่ท่านใส่ไว้ก็ถูกต้องแล้ว ส่วนกำลังไฟ ก็แล้วแต่ระยะเวลาที่ท่านต้องการจะจ่ายไฟเลี้ยงกรณีไฟฟ้าหลักดับ
ผมไกด์ว่า ถ้าจะมี LAN 60 จุด ท่านคงไม่คิดจะต่อ Device ตรงๆเข้ากับ Switch น๊ะครับ
ถ้าอย่างนั้นก็เพิ่ม Patch panel แบบ 48 port สัก 2 ตัว
Swich 48 port สัก 2 ตัว
ที่เหลือก็แล้วแต่ท่านจะเพิ่มเติมเข้าไปเช่นต้องการเชื่อมต่อ Internet ก็ต้องมี Modem/Router ครับ
คร่าวๆประมาณนี้
แนะนำให้คิดจากโจทย์ที่เรามีครับ เช่นเราต้องการต่อ Device ทาง LAN จำนวน 60 จุด
ทุกจุดต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้
ส่วนหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  Bridge คืออะไร Router คืออะไร ท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมล่ะครับ

 

วัตถุประสงค์ (การจ ั ดการต ้ แ ู ร ็ ค)

วัตถุประสงค์ (การจ ั ดการต ้ แ ู ร ็ ค) • ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อ 1. เพื่อก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในตู้แร็คเป็ นทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ ้น 4. เพื่อการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ ้น 5. เพื่อลดความผิดพลาดการเชื่อมต่อขยายอุปกรณ์ในตู้แร็ค 6. เพื่อลดการชนกันของข้อมูลภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้น้อยลง

 

มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี • แนวปฏิบัติที่ดีแบ่งเป็ น 3 ส่วน – ห้องติดตั ้งตู้แร็ค – ตู้แร็คประจ าอาคาร – อุปกรณ์ภายในตู้แร็ค

ห ้ องตด ิ ตัง้ต ้แร็ค ู – ห้องควรสะอาดปลอดจากฝุ่ นละออง หรือห้องท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ – ห้องมีเครื่องปรับอากาศเปิ ดใช้งาน หรือมีอากาศถ่ายเท ได้สะดวก ในกรณีไม่มีเครื่องปรับอากาศ – เครื่องปรับอากาศเปิ ดใช้งานตลอดเวลา หรืออย่างน้อย เปิ ด/ปิ ด ตามเวลาท างานราชการ – ห้องปลอดจากเศษอาหาร หรือไม่น าอาหารเข้ามา ทานในห้อง

 

ต ้แร็คป ู ระจ าอาคาร – ห้ามน าสิ่งของวางทับบนตู้แร็ค เพราะปิ ดกั ้นการระบายอาคารภายในตู้แร็ค – ห้ามน าสิ่งของวางปิ ดกั ้นฝาเปิ ดตู้แร็ค เพราะปิ ดกั ้นการตรวจสอบไฟสถานะอุปกรณ์ – ห้ามน าสิ่งใดๆ ติดไว้ที่ตู้แร็ค เช่น สติ๊กเกอร์ แม็กเน็ต กระดาษโน้ต เป็ นต้น – ฝาเปิ ดปิ ดตู้แร็คต้องถูกปิ ดและล็อคกุญแจให้เรียบร้อย

 

อ ุ ปกรณ ์ ภายในต ้ ู แร็ค – สายไฟเบอร์ออฟติก จัดเก็บปลายสายเข้าแผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติกให้เรียบร้อย – แผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic patch panel) ต้องท าป้ ายชื่อ (Label) บอกต าแหน่งปลายสายไฟเบอร์เชื่อมต่อมาจากที่ใดให้ชัดเจน – สายไฟเบอร์ออฟติกแพทช์คอร์ด (Fiber optic patch cord) ต้องจัดเก็บสายให้ เรียบร้อย (เชื่อมต่อระหว่างแผงกระจายสายไฟเบอร์ออฟติกกับอุปกรณ์สวิตช์หลักประจ า

อ ุ ปกรณ ์ ภายในต ้ ู แร็ค – อ ุ ปกรณ ์ สว ิ ตช ์ หลักประจา ต ้ ู แร็ค อนุญาตเชื่อมต่อเฉพาะสายไฟเบอร์ออฟติก สายแลน ยูทีพี (UTP) จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน สวิตช์ภายในตู้แร็ค กล้องวงจรปิ ด เครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีอุปกรณ์สวิทต์รองช่องสัญญาณเต็ม – แผงกระจายสายย ู ทพ ีี(UTP Patch panel) ต้องมีป้ ายชื่อหรือหมายเลข (Label) ก ากับ แจ้งต าแหน่งปลายสาย เพื่อให้ทราบว่าเชื่อมต่อออกไปยังที่ใดให้ชัดเจน

สายย ู ทพ ี แพทช์ ี คอร์ด (UTP Patch cord) ปลายสายทั ้งสองด้านต้องติดป้ ายก ากับให้ ตรงกัน และจัดเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย – อุปกรณ์สวิตช์รองภายในตู้แร็ค ท าหน้าที่รวมสายสัญญาณจากอุปกรณ์ไอซีที เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ โทรศัพท์ เป็ นต้น

แนวปฏิบัติการติดตั้งสวิทช์และฮับ (Switch and Hub Installation) วัตถุประสางค์ – เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายให้มีความปลอดภัยจาก ภัยคุกทางอินเทอร์เน็ต ที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและข้อมูลของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติ – ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน แนวปฏิบัติ – การเชื่อมต่ออุปกรณ์สวิทช์ หรือฮับ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นใด ที่น ามาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั ้น – การติดตั ้งสายแลน (UTP) บนอุปกรณ์สวิทช์และฮับที่ส านักคอมพิวเตอร์ดูแล จะต้องแจ้งส านัก คอมพิวเตอร์ก่อนด าเนินการทุกครั ้ง – หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) บนอุปกรณ์สวิทช์ต้องเป็ นหมายเลขที่ก าหนดโดย ส านักคอมพิวเตอร์เท่านั ้น ห้ามด าเนินการโดยมิได้รับอนุญาต – อุปกรณ์สวิทช์ทุกตัวต้องสามารถตรวจสอบการท างานผ่านโปรโตคอล (Protocol) SNMP ได

 

ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack คำไหนถูกต้อง

มีลูกค้าสอบถามมาว่า ตู้แร็ค จริงๆแล้ว มีปัญหาภาษาไทยว่า ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack คำไหนถูกต้อง จากที่ทาง rackserverthai.com ได้ลองหาข้อมูลในที่ต่างๆแล้ว ตรวจสอบออกมาว่าความแตกต่างระหว่าง ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack นั่งไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างไร ลูกค้าสามารถใช้คำว่า ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack  คำใดก็ได้ โดยการสั่งซื้อมาที่ rackserverthai.com ทางเราก็สามารถรับคำสั่งซื้อ ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack  ได้ทุกคำ ราคาประหยัด ส่งฟรีอีกต่างหาก โทรเลย 02-295-3246 โดยท่านสามารถแจ้งขนาด ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack   มาที่ sales@rackserverthai.com ทางเราจะทำการเสนอราคาไปให้ทางอีเมล์แบบเร็วที่สุด ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack  จะมีราคาหลากหลายแบบ รบกวนระบุ ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack   ว่าท่านต้องการแบบไหนขนาดเท่าไร ลึกเท่าไร เพราะ ตู้แร็ค หรือ ตู้แร็ก หรือ ตู้ rack  ที่ถกใจท่าน และใช้ได้่แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ

rack server

การขนส่งตู้แร็ค

เนื่องจากตู้แร็คมีขนาดหนัก และค่าใช้จ่ายในการส่งจะค่อนข้างสูง

แต่บริษัทเรามีบริการส่ง ตู้แร็ค ฟรีในเขต กรุงเทพ และปริมณทล โดยท่านสามารถเช็ค stock ได้ก่อนที่จะสั่ง

เพราะจำนวนรถส่ง ตู้แร็ค ในแต่ละวันจะมีจำนวนจำกัด ตุ้แร็คเลยต้องส่งในวันถัดไป

สำหรับลูกค้า ตู้แร็ค ในต่างจังหวัด เราก็มีบริการ ส่งตู้แร็ค ในเขตขนส่งต่างๆ

ซึ่งบริษัทขนส่ง ก็จะส่ง ตู้แร็คให้ลุกค้าในวันถัดไป หรือ 2-3 วันทำการในจังหวัดปกติ

และจะส่งตู้แร็คอาจจะนานกว่านั้นในพื้นที่จำกัด

แต่บางขนส่งจะมีข้อจำกัดในการส่งตู้แร็ค โดยการไม่เข้าไปส่งใน เขตอุตสหกรรม หรือ นิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นลุกค้าต้องเช็ค การส่ง ตู้แร็คให้ดีก่อนการสั่งซ์้อทุกครั้ง

ถ้าท่านมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานก่อนส่ง

084-772-2521  บริษัท แนปเทค จำกัด

wall rack มีขนาดเท่าไรบ้าง

wall rack หรือตู้ติดผนัง มีขนาดเล็กและไม่มีล้อเลื่อนหรือขาตั้งพื้น wall rack จะใช้ในการวางบนตู้ชั้นวาง หรือแขวงผนัง ซึ่งจะมีขนาดให้เลือก

6u 9u 12u โดยขนาด 1 u จะมีขนาดประมาณ 4.5 ซม wall rack จะมีความลึกในแต่ละรุ่นอยู่ที่

40 50 60 cm โดยสามารถเลือกรุ่นได้ตามขนาดดังกล่าว

wall rack คุณภาพของยี่ห้อที่แนะนำคือ ap export rack ของบริษัท แนปเทค จำกัด ตู้ rack แบบ wall rack ทีดีที่สุดในประเทศไทย

 

ตู้แร็ค คืออะไร

ตุ้แร็ค คือ อุปกรณ์ เก็บ server หรือ rack server โดยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ให้เหมาะกับการทำงานของแต่ละท่าน และสถานที่จะนำไปเก็บ server -ของแต่ละคน

โดยสามารถแบ่งออกเป็น

1. ตู้แบบปิดทึบ หรือที่เรียกว่า close rack ตู้ rack ประเภทนี้มีข้อดีตรงสามารถเก็บ ฝุ่นและเสียงได้อย่างดี เพราะไม่มีช่อง และสามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างดี แต่ข้อเสียจะระบายความร้อนไม่ดี
เหมาะกับ วางตุ้แร็คในห้องที่ติดแอร์ เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดี

close rack

2. ตู้แบบระบายความร้อนได้ดี หรือที่เรียกกันว่า server rack ตู้ rack ประเภทนี้สามารถระบายความร้อนได้ดี เพราะว่า ด้านหน้าและด้านหลังของตู้มีช่องรูรังผึ้งให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างดี แต่ข้อเสียคือ จะมีเสียงออกมาจำนวนมาก

server rack

3. ตู้แบบเปิด หรือที่เรียกว่า open rack ตู้ประเภทนี้เป็นตู้แบบเปิดทำใ้หระบายความร้อนได้ดีมาก แต่เพราะตู้มีเสาแค่สองเสา ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากเพราะแก่การวางของเบาๆ หรือของไม่ค่อนหนักมากและไม่สำคัญเพราะว่าไม่มีประตูหน้าและหลัง ทำให้ไม่สามารถป้องกันการเผลอมากดหรือหยิบสิ่งของได้

open rack black (1)